Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taisyklės

„TICKET MARKET“ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS TAISYKLĖS


BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiomis taisyklėmis aprašomi bilietų platinimo sistemos vartotojų (Duomenų subjektų)
asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais principai.
2. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos asmens duomenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma
vartotojų teisė į asmens duomenų apsaugą bei laisvą judėjimą.
3. Šių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas –
reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, užtikrinant Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr.
15-597) (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų
tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
4. Šios taisyklės taikomos visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę
elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams.
5. Bilietų platinimo sistemos darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais,
privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių
kopiją. Bilietų platinimo sistemos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens
duomenis rinkodaros tikslais, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo
principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse.
6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.
7. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ
nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojantiems teisės aktams.
8. Direktoriaus įsakymu (2018-05-03, Nr. 20180503) paskirtas Duomenų apsaugos specialistas
užtikrina, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga
informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS
9. Duomenų subjektas sutinka, kad jo duomenys būtų valdomi ir tvarkomi rinkodaros tikslais
„Ticket Market“, Uab, registracijos adresas Kosmonautų g. 3 - 66, LT- 37357 Panevėžys,
Įmonės kodas: 302756405, PVM kodas: LT100006781511, kontaktinis tel. +370 41 460 127

Asmens duomenų apsaugos specialisto (el. paštas martynas@ticketmarket.lt) bei „Ticket
Market“, Uab darbuotojų, turinčių „Administratoriaus“ teises Bilietų pardavimo sistemoje.
10. Duomenų subjektas sutinka pateikti visus žemiau nurodytus duomenis ar dalį jų:
El. pašto adresas
Vardas ir pavardė
Telefono numeris
Miestas
Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas
11. Duomenų subjektas 2 punkte prašomus duomenis pateikia interneto svetainės

www.ticketmarket.lt:
- Vartotojo registracijos puslapyje;
- Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;
- Kai kuriais atvejais ir bilietų krepšelyje, jeigu Renginiui privaloma Dalyvių registracija.
12. Pirkėjas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija Bilietų platintojo svetainėje yra
išsami ir teisinga.
13. Duomenų subjekto pateiktų duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslas – 
Tiesioginės rinkodaros
vykdymas, siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas.

14. Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų
valdytojo 13 punkte nurodytu tikslu pažymėdamas varnelę 11 punkte nurodytuose interneto
svetainės puslapiuose.
15. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo 13
punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 11 punkte nurodytuose interneto svetainės
puslapiuose.
16. Duomenų subjekto pateikti duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje ne ilgiau nei 6
metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.
17. Duomenų subjektas sutinka, kad Bilietų platintojas atskleistų Duomenų subjekto pateiktus
asmens duomenis tretiesiems asmenims jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio
atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.
18. Duomenų subjektas sutinka, kad Bilietų platintojas atskleistų Duomenų subjekto duomenis peržiūrai, tokius kaip (el. paštas, tel. nr, bilieto nr., renginio pavadinimas, sektorius, eilė, vieta) Renginio organizatoriui, į kurio renginį Duomenų subjektas yra įsigijęs bilietus. Duomenų subjektas sutinka iš Renginio organizatoriaus gauti tik informaciją, susijusią su Renginiu, į kurį Duomenų subjektas turi bilietus. 
19. Jeigu Duomenų subjektas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje
registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu atsisakyti, kad
jo duomenys nebebūtų tvarkomi 13 punkte nurodytu tikslu „nuimdamas“ varnelę ir taip
pareikšdamas atsisakymą.
20. Jeigu Duomenų subjektas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo
prisijungimų, norėdamas atsisakyti, kad jo duomenys nebebūtų tvarkomi 13 punkte nurodytu
tikslu, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens duomenų apsaugos

specialistą arba gavęs rinkodaros pranešimą į jį atsakyti aiškiai pranešdamas, kad
nebepageidauja, kad jo duomenys būtų tvarkomi 13 punkte nurodytu tikslu.
21. Jeigu pirkėjas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai
rinkodaros tikslais, jis turi teisę kreiptis į VDAI.


DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
22. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojai privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos
priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį
ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir yra išdėstytos šiame dokumente.
23. Duomenų valdytojas tvarko visus žemiau nurodytus duomenų subjektų duomenis ar dalį jų:
El. pašto adresas;
Vardas ir pavardė;
Telefono numeris;
Miestas;
Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas;
24. Duomenų valdytojas 23 punkte nurodytus duomenis gauna iš interneto svetainės

www.ticketmarket.lt:
- Vartotojo registracijos puslapyje;
- Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;
25. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektų pateikta 22 punkte nurodyta asmeninė
informacija yra išsami ir teisinga.
26. Duomenų valdytojo tvarkomų duomenų tikslas – 
Tiesioginės rinkodaros vykdymas,
siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas.

27. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektai yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, kai
užpildydami 23 punkte nurodytuose puslapiuose pažymi varnelę ties Rinkodaros tvarkymo
tikslu, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
28. Duomenų valdytojas suteikia galimybę nesutikti, kad duomenų subjekto duomenys būtų
valdomi Duomenų valdytojo 25 punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 23 punkte
nurodytuose interneto svetainės puslapiuose. Tokiu atveju duomenų valdytojas nevykdo
duomenų tvarkymo šiuo tikslu.
29. Duomenų valdytojas duomenų subjekto pateiktus duomenis saugo Bilietų platintojo sistemoje
ne ilgiau nei 6 metus nuo duomenų subjekto el. pašto paskutinio prisijungimo.

30. Duomenų valdytojas pasilieka teisę atskleisti Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis
tretiesiems asmenims jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja
galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.
31. Duomenų valdytojas suteikia teisę koreguoti Duomenų subjekto pateiktus duomenis žemiau
nurodytais būdais:
- Jeigu duomenų subjektas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje
registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu nuimti
varnelę prie savo sutikimo, kad jo duomenys būtų tvarkomi 26 punkte nurodytu tikslu.
- Jeigu duomenų subjektas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo
prisijungimų, norėdamas atsisakyti, kad jo duomenys nebebūtų tvarkomi 14 punkte
nurodytu tikslu, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens duomenų
apsaugos specialistą arba gavęs rinkodaros pranešimą į jį atsakyti aiškiai pranešdamas, kad
nebepageidauja, kad jo duomenys būtų tvarkomi 26 punkte nurodytu tikslu.
32. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui kreiptis į VDAI, jeigu duomenų
subjektas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai rinkodaros
tikslais.


Atnaujinta 2018-05-04 09:11

***********************************