Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

„TICKET MARKET“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
1. Bilietų platintojo interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima bilietų pardavimo paslaugas
bei apmokėjimą už tai. Taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bilietų platintojas teikia
interneto svetainėje ar gali teikti ateityje.
2. Bilietų platintojas „Ticket Market“, UAB yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus
(paslaugų teikėjo) ir bilietų pirkėjo.
Bilietų platintojas neorganizuoja renginių, todėl
neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio
organizavimu susijusius, klausimus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.

3.
3. Įsigyti bilietus vartotojams galima šiais būdais:
- Užsiregistravus interneto svetainėje www.ticketmarket.lt, t.y. sukurti vartotoją ir gauti prisijungimo duomenis.
- Neužsiregistravus interneto svetainėje www.ticketmarket.lt, t.y. nesukurti vartotojo paskyros, tik gauti įsigytus el. bilietus.
- „Ticket Market“ kasose.
- Partnerių kasose, kurioms suteikta teisė platinti „Ticket Market“ bilietus.

4. Kiekvienas pirkėjas prieš įsigydamas el. bilietą, turi įvesti visus prašomus asmens duomenis
(vardas ir pavardė; miestas; mobilaus telefono numeris; el. pašto adresas, išimtiniais atvejais ir
bilietų pristatymo adresą) ar dalį jų bei pareikšti sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų
tvarkomi siekiant tinkamai suteikti bilietų pardavimo paslaugą. Jeigu bilietų pirkėjas nesutinka,
kad jo duomenys būtų tvarkomi el. bilietų pardavimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimo tikslu,
jis negali įsigyti bilietų internetu.
5. Įsigyti el. bilietai sugeneruojami atlikus apmokėjimą. Juos galima atsispausdinti iš sistemos
arba gavus el. laišką su el. bilietais į nurodytą el. paštą.
6. Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau
pateiktą neteisingą, netikslią kontaktinę informaciją.
7. Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas
neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip
dauginti. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą praėjimo
kontolės vietoje. Kopijuoti elektroninius bilietus griežtai draudžiama. Už šio draudimo
pažeidimą arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.
8. Apie bilietams taikomas nuolaidas, lankytojų amžiaus apribojimus ir nemokamai įleidžiamus
vaikus prieš įsigyjant bilietus vartotojas turi teirautis kasoje arba rasti renginio aprašyme
interneto svetainėje.
9. Bilietams gali būti taikomi paslaugos ar kiti mokesčiai. Šie mokesčiai yra įskaičiuoti į bilieto kainą ir
yra nustatomi kiekvienam renginiui atskirai, priklausomai nuo renginio kategorijos, renginio
vietos ar organizatoriaus. Norėdamas pamatyti taikomus mokesčius vartotojas prisidėjęs
bilietus į bilietų krepšelį gali rasti paspaudęs „i“ raide pažymėtą mygtuką. Mokesčiams
nuolaidos nėra taikomos.

10. Bilietams gali būti taikomas renginio vietos mokestis. Šis mokestis yra įskaičiuotas į bilieto
kainą. Renginio vietos mokestį bilietui nustato renginio vietos valdytojas ar operatorius.
Renginio vietos mokestis yra įtrauktas į bendrą Paslaugos mokesčių eilutę ir nėra atskirai
išskiriamas ir rodomas vartotojui.
11.
 Bilietams ar bilietų krepšeliui gali būti taikomas papildomas „E-bilietų pristatymo mokestis“. Apie tokį mokestį vartotojai yra informuojami iš anksto, prieš apmokėjimą.

12. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį gali būti išrašomos iki ateinančio mėnesio 10 dienos. Būtina kreiptis el. Paštu ausra@ticketmarket.lt ir pateikti bilieto ar pirkimo čekio kopiją.
13. Į renginius draudžiama įsinešti: gėrimus bet kokioje taroje, maisto produktus, ginklus, aštrius daiktus, gyvūnus, filmavimo, fotografavimo bei garso įrašymo įrangą (jei organizatorius nenurodo kitaip).
14. Informacija apie renginius teikiama trumpuoju informacijos numeriu 1588 (apmokestinama pagal turimą planą).
15. Kiekvienas turintis bilietą į renginį sutinka laikytis vietos, kurioje vyksta renginys, vidaus tvarkos taisyklių.
16. Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami. Pinigai už bilietus grąžinami tik tuomet, jei renginys yra atšaukiamas, nukeliama jo data ar dėl kitų aplinkybių, dėl kurių Organizatorius yra pavedęs Bilietų platintojui vykdyti Bilietų grąžinimą ir užsakęs Bilietų grąžinimo paslaugą.
- Bilietai, pirkti kasose, yra grąžinami kasose - už juos yra grąžinami grynieji pinigai.
- El. bilietai grąžinami kreipianti el. paštu – ausra@ticketmarket.lt. Reikia nurodyti el. pašto adresą, kuriuo buvo perkama UAB „TICKET MARKET“ sistemoje, banko sąskaitos numerį ir banko sąskaitos savininko vardą bei pavardę, kuris pirko bilietus. Pinigai bus grąžinami į tą pačią kortelę, su kuria ir buvo atsiskaityta perkant bilietus.
- Jeigu bilietai buvo įsigyti internetu ir jiems buvo pritaikytas „E-bilietų pristatymo mokestis“, jis nėra grąžinamas, nes e-bilietų pristatymo paslauga klientui buvo suteikta.
17. Bilietų platintojas TICKET MARKET neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.
18. Interneto svetainė www.ticketmarket.lt turi saugumo SSL sertifikatą (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą ir įgyti lankytojų pasitikėjimą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama.
19. Visi apmokėjimai yra vykdomi per banko elektroninės bankininkystės sistemą arba per „Ticket Market“, UAB pasirinktą įmokų surinkėją.
20. Bilietų platintojo interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Bilietų platintojas nežino ir nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ir jų privatumo politikos metodus.
21. Bilietų platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti naudojimosi taisykles atskirai neinformuodamas vartotojų. Visi pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bilietų platintojo interneto svetainėje www.ticketmarket.lt.

*********************************************

„TICKET MARKET“ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiomis taisyklėmis aprašomos bilietų platinimo sistemos vartotojų (Duomenų subjektų)
asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos normos.
2. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos asmens duomenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma
vartotojų teisė į asmens duomenų apsaugą bei laisvą judėjimą.
3. Šių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas –
reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) (toliau –
ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir
apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
4. Šios taisyklės taikomos visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę
elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams.
5. Bilietų platinimo sistemos darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių
Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Bilietų
platinimo sistemos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis,
privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir
saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse.
6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.
7. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ
nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojantiems teisės aktams.
8. Direktoriaus įsakymu (2018-05-03, Nr. 20180503) paskirtas Duomenų apsaugos specialistas
užtikrina, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga
informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS
9. Duomenų subjektas sutinka, kad jo duomenys būtų valdomi ir tvarkomi
„Ticket Market“, Uab, registracijos adresas Kosmonautų g. 3 - 66, LT- 37357 Panevėžys,

Įmonės kodas: 302756405, PVM kodas: LT100006781511, kontaktinis tel. +370 41 460 127
Asmens duomenų apsaugos specialisto (el. paštas martynas@ticketmarket.lt) bei „Ticket
Market“, Uab darbuotojų, turinčių „Administratoriaus“ teises Bilietų pardavimo sistemoje.
10. Duomenų subjektas sutinka pateikti visus žemiau nurodytus duomenis ar dalį jų:
El. pašto adresas
Vardas ir pavardė
Telefono numeris
Miestas
Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas
11. Duomenų subjektas 2 punkte prašomus duomenis pateikia interneto svetainės

www.ticketmarket.lt:
- Vartotojo registracijos puslapyje;
- Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;
12. Pirkėjas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija Bilietų platintojo svetainėje yra
išsami ir teisinga.
13. Duomenų subjekto pateiktų duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslas – El. Bilietų pardavimas ir
su tuo susijusių paslaugų teikimas, tokių kaip įsigyto bilieto perspausdinimas, pakartotinis
siuntimas, bilieto savininko identifikavimas ir kt.
14. Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų
valdytojo 13 punkte nurodytu tikslu pažymėdamas varnelę 11 punkte nurodytuose interneto
svetainės puslapiuose.
15. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo 13
punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 11 punkte nurodytuose interneto svetainės
puslapiuose. Tokiu atveju duomenų subjektas negali įsigyti bilietų interneto svetainėje
www.ticketmarket.lt.
16. Duomenų subjekto pateikti duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje ne ilgiau nei 6
metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.
17. Pirkėjas sutinka, kad Bilietų platintojas atskleistų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis
tretiesiems asmenims, jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja
galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.
18. Jeigu pirkėjas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje registravosi
sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti
asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą
atsakingas pirkėjas.

19. Jeigu pirkėjas yra gavęs ir turi prisijungimus prie Bilietų platintojo sistemos, jis privalo
saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims.
20. Jeigu pirkėjas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo prisijungimų,
norėdamas juos koreguoti ir/ar apskritai pašalinti pirkėjo pateiktus ir Bilietų platintojo
turimus duomenis, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens duomenų
apsaugos specialistą.
21. Vartotojas gali pareikšti norą būti pašalintas iš duomenų bazės, paspausdamas atitinkamą
mygtuką savo paskyroje, jeigu yra užsiregistravęs sistemoje. Vartotojui paspaudus paskyros
ištrynimo mygtuką sistema automatiškai pašalina vartotoją bei su juo susijusią informaciją iš
sistemos.
22. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų valdymo tikslais, atsiuntus
Bilietų platintojui oficialų prašymą su tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Bilietų
platintojas, gavęs tokį prašymą, per 5 d.d. pateikia atsakymą pirkėjui, nurodydamas kokius
duomenis apie pirkėją turi ir kaip jie yra tvarkomi ir naudojami. Duomenys pateikiami
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tokie duomenys
neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorius metus vienam pirkėjui. To paties pirkėjo
tais pačiais metais pateikti prašymai yra laikomi neproporcingais dėl pasikartojančio jų
turinio ir yra apmokestinami 1€ paslaugos mokesčiu.
23. Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Bilietų platintojas,
gavęs prašymą sustabdyti pirkėjo duomenų tvarkymą, per 2 d. d. pašalina turimus pirkėjo
duomenis ir sistemos. Pašalinus pirkėjo duomenis, jų atkurti nebegalima.
24. Jeigu pirkėjas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi
teisę kreiptis į VDAI.
25. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą. Pirkėjas, norėdamas apriboti jo
duomenų tvarkymą privalo pateikti raštišką arba el. priemonėmis parašytą prašymą atsiųsti
Bilietų platintojui. Pirkėjas savo duomenų tvarkymo apribojimo gali reikalauti tik jeigu
taikomas vienas iš šių atvejų:
- asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį
duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
- asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens
duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti,
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

- duomenų subjektas pagal XXX 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol
bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto
priežastis.


DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
26. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojai privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos
priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį
ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir yra išdėstytos šiame dokumente.
27. Duomenų valdytojas tvarko visus žemiau nurodytus duomenų subjektų duomenis ar dalį jų:
El. pašto adresas;
Vardas ir pavardė;
Telefono numeris;
Miestas;
Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas;
28. Duomenų valdytojas 27 punkte nurodytus duomenis gauna iš interneto svetainės

www.ticketmarket.lt:
- Vartotojo registracijos puslapyje;
- Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;
29. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektų pateikta 27 punkte nurodyta asmeninė
informacija yra išsami ir teisinga.
30. Duomenų valdytojo tvarkomų duomenų tikslas – El. Bilietų pardavimas ir su tuo susijusių
paslaugų teikimas, tokių kaip įsigyto bilieto perspausdinimas, pakartotinis siuntimas, bilieto
savininko identifikavimas ir kt.
31. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektai yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, kai
užpildydami 28 punkte nurodytuose puslapiuose pažymi varnelę, kad sutinka su šiomis
Pirkimo taisyklėmis.
32. Duomenų valdytojas suteikia galimybę nesutikti, kad duomenų subjekto duomenys būtų
valdomi Duomenų valdytojo 30 punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 28 punkte
nurodytuose interneto svetainės puslapiuose. Tokiu atveju duomenų valdytojas negali suteikti
duomenų subjektui paslaugų.
33. Duomenų valdytojas duomenų subjekto pateiktus duomenis saugo Bilietų platintojo sistemoje
ne ilgiau nei 6 metus nuo duomenų subjekto el. pašto paskutinio prisijungimo.

34. Duomenų valdytojas pasilieka teisę atskleisti Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis
tretiesiems asmenims jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja
galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.
35. Duomenų valdytojas suteikia teisę koreguoti Duomenų subjekto pateiktus duomenis žemiau
nurodytais būdais:
- Jeigu duomenų subjektas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje
registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti
ir/ar pildyti asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų
teisingumą atsakingas duomenų subjektas.
- Jeigu duomenų subjektas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo
prisijungimų, norėdamas juos koreguoti ir/ar apskritai pašalinti pirkėjo pateiktus ir Bilietų
platintojo turimus duomenis, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens
duomenų apsaugos specialistą.
36. Duomenų valdytojas suteikia teisę duomenų subjektui pareikšti norą būti pašalintam iš
duomenų bazės, paspausdus atitinkamą mygtuką duomenų subjekto paskyroje, jeigu jis yra
užsiregistravęs sistemoje. Vartotojui paspaudus paskyros ištrynimo mygtuką sistema
automatiškai pašalina vartotoją bei su juo susijusią informaciją iš sistemos.
37. Duomenų valdytojas suteikia teisę susipažinti su Bilietų platintojo turimais duomenų subjekto
asmens duomenimis ir jų valdymo tikslais, gavus oficialų prašymą su tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija. Bilietų platintojas, gavęs tokį prašymą, per 5 d.d. pateikia atsakymą
Duomenų subjektui, nurodydama kokius duomenis apie jį turi ir kaip jie yra tvarkomi ir
naudojami. Duomenys pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu. Tokie duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorius metus vienam
pirkėjui. To paties pirkėjo tais pačiais metais pateikti prašymai yra laikomi neproporcingais
dėl pasikartojančio jų turinio ir yra apmokestinami 1€ paslaugos mokesčiu.
38. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui pareikalavus sustabdyti asmens
duomenų tvarkymą. Bilietų platintojas, gavęs prašymą sustabdyti pirkėjo duomenų tvarkymą,
per 2 d. d. pašalina turimus pirkėjo duomenis ir sistemos. Pašalinus pirkėjo duomenis, jų
atkurti nebegalima.
39. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui kreiptis į VDAI, jeigu duomenų
subjektas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai.
40. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
Duomenų valdytojas, gavęs raštišką arba el. priemonėmis parašytą prašymą apriboja

duomenų tvarkymą šių taisyklių 30 punkte nurodytu tikslu. Duomenų subjektas savo
duomenų tvarkymo apribojimo gali reikalauti tik jeigu taikomas vienas iš šių atvejų:
- asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį
duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
- asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia
asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant
pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
- duomenų subjektas pagal XXX 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol
bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto
priežastis.


ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS
41. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu.
42. Vartotojų asmens duomenys bei asmens duomenų apsaugos priemonės periodiškai kartą per 2-
ejus metus yra peržiūrimos ir atnaujinamos.
43. Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygis yra pirmas.
44. Siekiant užtikrinti pirmąjį saugumo lygį, yra įgyvendintos šios organizacinės ir techninės
asmens duomenų saugumo priemonės:
45. užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;
46. prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra
reikalingi jo funkcijoms vykdyti.
47. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos
teisės.
48. prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai yra suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų
konfidencialumą. Slaptažodžiai yra unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių,
nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.
Vartotojo slaptažodžiai pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami.
49. užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio
tinklo elektroninių ryšių priemonėmis.
50. Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose;
51. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos
(antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

52. Siekiant apsaugoti vartotojus Bilietų patintojo interneto svetainėje yra įdiegtas SSL sertifikatas.
(angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti
svetainės tapatumą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija
yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės
bankininkystės sistemą ar per oficialų įmokų surinkėją.


SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
53. Siekdami pagerinti Pirkėjų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame specialius slapukus
(angl. cookies), t.y. nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai yra
sukuriamos Pirkėjui naršant svetainėje ir saugomos Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame
įrenginyje. Slapukų surinkta informacija Bilietų platintojui leidžia užtikrinti patogesnį Pirkėjo
naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie Pirkėjų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti
paslaugų teikimą.
54. Pirkėjui suteikiama teisė ištrinti slapukus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą
galinį įrenginį būtų įrašyti slapukai, Pirkėjas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus
ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Pirkėjas išjungdamas slapukus
turi atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti
tam tikras funkcijas ir jų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
55. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus
duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

PAVADINIMAS RINKIMO
TIKSLAS
FIKSUOJAMI
DUOMENYS
GALIOJIMO
LAIKAS
PAPILDOMA
INFORMACIJA
lhc_per Naudojamas
sklandžiai
bendrauti per
„Pagalba Gyvai“
Unikalus
identifikatorius
187 dienos
__atuvc Šis slapukas
reikalingas, kad
puslapį bendrinęs
ir į jį grįžęs
naudotojas galėtų
matyti naują
bendrinimų
skaičių prieš
Unikalus
identifikatorius
2 metus
atnaujinant
bendrinimų
skaičiaus podėlį.
__atuvs „AddThis“
pasidalinimo
funkcija
Unikalus
identifikatorius
7 min 30sec
consent Sutikimas su
privatumo
politika
90 dienų
ads_popup Naudojamas
reklamos
atvaizdavimo
tikslais
Boolean
reikšmė TRUE
5 min
tm_session Slapukas
naudojamas
vartotojo
identifikavimui.
Sesijos id,
vartojojo IP,
programinės
įrangos
identifikacija,
paskutinis
prisijungimas
26 valandos
_ga Google
Analytics.
Naudojamas kaip
individualus
anonimiškas
atpažinimo
ženklas, skirtas
konkrečiam
vartotojui
atpažinti
(neidentifikuojant
jo), naudojamas
analizės tikslais
Unikalus
identifikatorius
2 metus
_gid Google
Analytics.
Naudojamas kaip
individualus
anonimiškas
atpažinimo
ženklas, skirtas
konkrečiam
vartotojui
atpažinti
(neidentifikuojant
jo), naudojamas
analizės tikslais
Unikalus
identifikatorius
24 valandos
_gat Google
Analytics.
Naudojamas
užtikrinti, kad į
„Google
Analytics“
nebūtų siunčiama
per daug
užklausų.
Unikalus
identifikatorius
1 min
addthis.com Tai yra įmonės
„AddThis“
slapukai. Ši
įmonė teikia
svetainėje
rodomus
bendrinimo
socialiniuose
tinkluose
mygtukus.
Trečiosios šalies
slapukai
doubleclick.net Tai yra įmonės
„AddThis“
Trečiosios šalies
slapukai
slapukai. Ši
įmonė teikia
svetainėje
rodomus
bendrinimo
socialiniuose
tinkluose
mygtukus.
facebook.com Naudojamas
bendrinant turinį
„Facebook“.
Trečiosios šalies
slapukai
googleadservices.c
om
„Google“
naudoja
konversijų
slapukus, kurių
pagrindinis
tikslas – padėti
reklamuotojams
nustatyti, kiek jų
skelbimus
spustelėjusių
žmonių įsigyja
produktų.
Trečiosios šalies
slapukai
s2.smartlook.com Smartlook
naudoja slapukus
vartotojų
elgsenos
stebėjimui
gerinti.
Trečiosios šalies
slapukai
bam.nr-data.net Slapukas fiksuoja
puslapio krovimo
trukmę ir
anonimizuotą
sesijos ID.
Slapukas
nefiksuoja jokių
asmeninių
duomenų.

Atnaujinta: 2019.01.29 09:29

*************************************************